Menu
Kindercoach Heemskerk

Algemene voorwaarden

1. Algemeen 

Praktijk Kindercoach&Co is opgericht door Frances Baltus-Zwanenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55814085. Kindercoach&Co biedt begeleiding aan kinderen tot 16 jaar en hun ouders/verzorgers. Postadres: Titus Brandsmastraat 3 1964 BV Heemskerk

2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Kindercoach&Co en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het kennismakingsgesprek met de ouder(s)/verzorger(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. 

3. Coachingsovereenkomst 

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de overeenkomst, een handtekening van beide ouders is gewenst. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de coaching en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen coaching, hij//zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach&Co kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Uitvoering van de overeenkomst: de coachingssessies

Kindercoach&Co zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Kindercoach&co werkt in dienst van het kind en volgens de Rechten van het Kind.

Het coachingstraject start met een intakegesprek met de ouder(s) en het kind. Tijdens de intake wordt een indicatie gegeven van het aantal sessies waar het coachingstraject uit zal bestaan. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal tijdig en in onderling overleg, de overeenkomst aangepast worden.

Het beëindigen van een traject gaat altijd in overleg met het kind, de ouder(s) en de coach. Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de coach de (ouder van de) cliënt hierover tijdig inlichten

5. Investering en betalingsvoorwaarden 

De actuele tarieven voor kindercoaching staan vermeld op de website www.kindercoachenco.nl. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Telefonisch overleg (circa 15 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, kan er een vervolgafspraak worden gepland. Bij afspraken op een andere locatie dan praktijk Kindercoach&Co in Heemskerk (adres) worden er reiskosten in rekening gebracht a €0,35 per kilometer.

Na iedere sessie, wordt de factuur per email verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen.

Bij een workshop in groepsverband (groeimiddag) zal voorafgaand aan de workshop de factuur per email verstuurd worden. Deze dient te zijn voldaan voor de start van de workshop (groeimiddag). Wanneer niet binnen de bovengenoemde betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien deze betalingsherinnering niet binnen opgegeven termijn is voldaan, is Kindercoach&Co gerechtigd bij de tweede betalingsherinnering administratiekosten van €10,00 per factuur in rekening te brengen. Bij het uitblijven van de betaling is Kindercoach&Co gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij het uitblijven van betaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten en gerechtelijke kosten voor rekening van de (ouder(s) van) cliënt.

6. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak 

Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht. 

7. Vertrouwelijkheid en privacy 

Kindercoach&Co verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van het coachingstraject, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Met de ouder(s) wordt het coachingsproces besproken. Inhoudelijke informatie vanuit het coachingstraject wordt alleen in de oudergesprekken naar voren gebracht na overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). 

8. Aansprakelijkheid 

Kindercoach&Co heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting. Ouders- en kind zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind. Kindercoach&Co is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt evenalsindirecte schade, zoals gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de (ouder(s) van) cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Kindercoach&Co. De aansprakelijkheid van Kinderoach&Co is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan Kindercoach&Co in het kader van de coachingsovereenkomst. 

9. Overmacht

Mocht het voor de coach, Frances Baltus-Zwanenburg om bepaalde redenen onmogelijk zijn om op de afgesproken dag/tijd aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door ziekte/ongeval/of een andere vorm van overmacht, dan zal er zonder kosten een nieuwe afspraak worden gemaakt. 

10. Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Bij een klacht wordt de ouder(s)/verzorger(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Frances Baltus-Zwanenburg oprichter van Kindercoach&Co, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie. Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NfM Reglement, te beslechten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s). 

11. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.kindercoachenco.nl
Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Kindercoach&Co.

Versie 02-2022.

INSTAGRAM

 

@kindercoachenco

 

Een reden om mij te volgen? Op IG deel ik leerzame tips, informatieve weetjes, een kijkje achter de schermen en inspirerende quotes! Dit alles doe ik rondom de thema's waar ik mee werk: (faal)angst, boosheid, piekeren, leren omgaan met pestgedrag en onzekerheid.

#kindercoach